CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Tiêu chuẩn nhũ tương nhựa đường

Nhũ tương nhựa đường là sản phẩm dẫn xuất của nhựa đường với nước, đóng góp quan trọng trong công nghiệp giao thông và xây dựng.

Nhựa đường lỏng là hợp chất của nhựa đường với hỗn hợp dầu.

1. TCVN 8816 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường polime gốc axit

2. TCVN 8817 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường gốc axit

3. TCVN 8817 - 1 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Yêu cầu kỹ thuật

4. TCVN 8817 - 2 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định độ nhớt Saybolt Furol

5. TCVN 8817 - 3 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ.

6. TCVN 8817 - 4 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định lượng hạt quá cỡ

7. TCVN 8817 - 5 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định điện tích hạt

8. TCVN 8817 - 6 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định độ khử nhũ

9. TCVN 8817 - 7 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Thử nghiệm trộn với xi măng

10. TCVN 8817 - 8 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định độ dính bám và tính chịu nước

11. TCVN 8817 - 9 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Thử nghiệm chưng cất

12. TCVN 8817 - 10 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Thử nghiệm bay hơi

13. TCVN 8817 - 11 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh

14. TCVN 8817 - 12 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm

15. TCVN 8817 - 13 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định khả năng trộn lẫn với nước

16. TCVN 8817 - 14 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định khối lượng thể tích

17. TCVN 8817 - 15 : 2011 - Nhũ tương nhựa đường axít - Phương pháp thử - Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường

18. TCVN 8818 - 1 : 2011 -  Nhựa đường lỏng - Yêu cầu kỹ thuật

19. TCVN 8818 - 2 : 2011 - Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa

20. TCVN 8818 - 3 : 2011 -  Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Thử nghiệm xác định hàm lượng nước

21. TCVN 8818 - 4 : 2011 - Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Thử nghiệm chưng cất

22. TCVN 8818 - 5 : 2011 - Nhựa đường lỏng - Phương pháp thử - Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối