CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Tiêu chuẩn LPGAS

LPGAS là khí dầu mỏ hóa lỏng, sản phẩm đầu tiên trong chuỗi chưng cất các sản phẩm dầu khí. Dưới đây là các tiêu chuẩn liên quan.

1. QCVN 01:2016/BCT, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI

2. QCVN 04 2013 - Quy chuẩn quốc gia về chai chứa khí

3. QCVN 08 2012 - LPG yêu cầu kỹ thuật

4. QCVN 10 2012 - An toàn trạm cấp LPG

5. TCVN 2622-1995 - Thiết kế PCCC công trình

6. TCVN 4686 - 1999 - LPG tồn chứa dưới áp suất, yêu cầu thiết kế lắp đặt

7. TCVN 5307- 2009 - Kho dầu mỏ

8. TCVN 5760 - Hệ thống PCCC

9. TCVN 5893 - Ống tháp cho nồi hơi

10. TCVN 6004 - Nồi hơi

11. TCVN 6008 - Thiết bị áp lực, mối hàn yêu cầu kỹ thuật

12. TCVN 6153-6156 - Bình chịu áp lực

13. TCVN 6155 1996 - Bình chịu áp lực, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn

14. TCVN 6223 - Cửa hàng LPG yêu cầu chung về an toàn

15. TCVN 6292 - Chai chứa khí nén có thể nạp lại

16. TCVN 6304 - Chai chứa LPG yêu cầu bảo quản vận chuyển

17. TCVN 6480-1 - Thiết bị đóng cắt hệ thống điện gia đình

18. TCVN 6485 - LPG nạp vào bình dung tích đến 150 cc

19. TCVN 6486-2008 - LPG, Tồn chứa dưới áp suất, yêu cầu thiết kế vị trí lắp đặt

20. TCVN 6548 - LPG, yêu cầu kỹ thuật

21. TCVN 7441 - Hệ thống LPG nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành

22. TCVN 7441_2004 - Hệ thống cung cấp LPG

23. TCVN 8366-2010 - Bình chịu áp lực, yêu cầu thiết kế chế tạo

24. TCXDVN 387-2006 - Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu