CÔNG TY CP PHỤ GIA VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ

Chuyên trang về các loại phụ gia dầu mỏ và dẫn xuất của công nghiệp lọc hóa dầu

Phụ gia làm bãi đỗ xe nền đất
Phụ gia làm bãi đỗ xe nền đất

Phụ gia làm bãi đỗ xe nền đất

Mô tả

Phụ gia làm bãi đỗ xe nền đất là một phân hệ phổ thông của phụ gia hóa đất làm đường.

Trên cơ sở đặc tính kết hợp đường, phụ gia nền đất được sử dụng nhiều nơi trên thế giới.

Sản phẩm liên quan